Veletrh AMPER se vrací do Brna

Po dvou­le­té ko­vi­do­vé pře­stáv­ce se na br­něn­ské vý­sta­viš­tě vrací ve­letrh AMPER, který se koná ve dnech 17. až 20. květ­na. Po­řa­da­tel Te­rin­vest hlásí při­hlá­še­ní 570 vy­sta­vu­jí­cích firem. Mezi nimi na­jde­me spo­leč­nos­ti jako Axiom Tech, CAD­ware, Eplan En­gi­nee­ring, Softmar­ket nebo Tech­no­dat Elek­tro z ob­las­ti CAD soft­wa­ru.

Trade Media In­ter­nati­o­nal při­pra­vila tzv. Amper Tour 2022, která pro­bí­há během ve­letr­hu v ter­mí­nu 17. – 20. květ­na (úterý – pátek) vždy od 10:00 a 13:00 hod., v pátek pouze od 10 hod.

Ko­men­to­va­né pro­hlíd­ky Amper Tour se budou vě­no­vat té­ma­tu „mo­der­ní tech­no­lo­gie pro fle­xi­bil­ní vý­ro­bu“. Během 2 hodin zís­ka­jí účast­ní­ci uce­le­né in­for­ma­ce od vy­bra­ných vy­sta­vo­va­te­lů na to, co je sku­teč­ně za­jí­má.

V rámci 28. roč­ní­ku me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu AMPER pro­běh­ne tra­dič­ní sou­těž o nej­pří­nos­něj­ší ex­po­nát ve­letr­hu – ZLATÝ AMPER 2022. Slav­nost­ní vy­hlá­še­ní vý­sled­ků se usku­teč­ní 17. 5. 2022 od 17:30 hod. v kon­fe­renč­ním sále P1 na Vý­sta­viš­ti Brno.

 

Zdroj: automakers.cz