Stanovy Autoklastru

Pdf. dokument ke stažení: Stanovy 2021.10

1. Článek

Úvodní ustanovení

1.1 Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. (dále jen „Autoklastr“) je spolkem právnických a fyzických osob založeným a registrovaným ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v jeho platném znění.


1.2 Autoklastr reprezentuje regionální koncentraci vzájemně provázaných odvětví automobilového průmyslu, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, společností působících v příbuzných oborech, vzdělávacích, výzkumných a neziskových organizací i fyzických osob.


1.3 Autoklastr je dobrovolný a nezávislý spolek, který sdružuje své členy na základě společného zájmu vyjádřeném v poslání.


1.4 Autoklastr je otevřený za nediskriminačních podmínek novým členům.


1.5 Autoklastr může provádět podnikatelskou činnost s tím, že zisk po zdanění nebude po dobu čerpání podpory rozdělen mezi vlastníky, ale bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl založen.

2. Článek

Název a sídlo

2.1 Název:                          Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

         Zkrácený název:     AUTOKLASTR, z.s.

2.2 Sídlo:                            Studentská 6202/17

                                             708 00 Ostrava-Poruba

3. Článek

Poslání

3.1 Posláním Autoklastru je:

           Vytváření podmínek a podpora konkurenceschopnosti členů pro udržitelný rozvoj regionu


3.2 Toto poslání Autoklastr naplňuje realizací vize stát se integrátorem firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a dalších zainteresovaných stran, jejichž aktivity podporují rozvoj automobilového průmyslu v regionu.


3.3 Hodnotami, na kterých Autoklastr svou činnost staví, jsou:

 • Lidé, jejich znalosti a dovednosti
 • Spolupráce založená na důvěře
 • Inovativnost a flexibilita
 • Angažovanost
 • Vzájemný přínos

4. Článek

Orgány

4.1 Orgány Klastru jsou:

 • Valná hromada (VH)
 • Výkonná rada (VR)
 • Dozorčí rada (DR)
 • Výkonný aparát (VA)

Valná hromada

4.2 Valná hromada (členská schůze dle ust. §248 zak.č.89/2012 Sb., Občanský zákoník) je nejvyšším orgánem Autoklastru a je svolávána Výkonnou radou nejméně jednou ročně. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být v písemné nebo elektronické podobě, podepsaná statutárním orgánem Autoklastru nebo jím pověřeným zástupcem, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům Autoklastru nejméně 10 dnů přede dnem jednání.


4.3 Valné hromady je oprávněn se účastnit každý člen Autoklastru. Člen se zúčastňuje Valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Za člena, který je právnickou osobou, na Valné hromadě jedná její statutární orgán nebo zastupuje osoba, kterou tento statutární orgán k tomu písemně zmocní.


4.4 Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomná alespoň jedna třetina všech členů Autoklastru. Valnou hromadu řídí prezident. Na začátku jednání Valné hromady jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu.


4.5 Do působnosti Valné hromady patří zejména:

 • schvalovat základní poslání a cíle Autoklastru
 • projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky
 • schvalovat rozpočet
 • schvalovat výši členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti
 • schvalovat změny ve výši plateb za služby poskytované členským organizacím
 • projednávat zprávu Dozorčí rady
 • navrhovat, volit a odvolávat členy Výkonné rady a Dozorčí rady z řad členů Autoklastru
 • navrhovat, volit a odvolávat presidenta Autoklastru z řad členů Autoklastru
 • schvalovat změny a doplnění Stanov
 • rozhodovat o vyloučení členů
 • rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení pobočných spolků
 • rozhodovat o zrušení Autoklastru
 • pravomoci nedefinované v pravomoci Valné hromady jsou svěřeny jako zbytková pravomoc náležící Výkonné radě

4.6 Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Pouze rozhodnutí o zrušení Autoklastru, rozhodnutí o výši členského příspěvku a podmínkách jeho splatnosti, změně a doplnění Stanov musí být přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů.


4.7 Členové Autoklastru mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (řádnou i mimořádnou) formou hlasování per rollam, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. e-mail). V takovém případě předloží Výkonný aparát návrh rozhodnutí, které má být projednáno tímto způsobem, ke schválení Výkonné radě Autoklastru. Pokud Výkonná rada Autoklastru rozhodne o návrhu a jeho formě projednání tímto způsobem, předloží Výkonný aparát prokazatelným způsobem návrh rozhodnutí všem členům Autoklastru k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Lhůta k vyjádření musí činit minimálně 5 pracovních dnů. Nevyjádří-li se člen Autoklastru ve lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. Výkonný aparát pak písemně oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Autoklastru.


4.8 Z jednání Valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení. Zápis obdrží všichni členové Autoklastru do 30 dnů od konání Valné hromady.

 

Výkonná rada

4.9 Výkonná rada je statutární orgán Autoklastru a řídí jeho činnost.


4.10 Výkonná rada má devět členů. Členem Výkonné rady je prezident a výkonný ředitel, dalších 7 členů je voleno a odvoláváno Valnou hromadou.


4.11 Výkonná rada volí ze svého středu dva viceprezidenty a jmenuje a odvolává výkonného ředitele Autoklastru. Další členové Výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činností Autoklastru dle rozhodnutí Výkonné rady.


4.12 Funkční období členů Výkonné rady Autoklastru je tříleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů. Členové Výkonné rady mohou být opakovaně zvolení. Je-li v průběhu funkčního období zvolen nový člen Výkonné rady, končí jeho funkční období s funkčním obdobím orgánu, do kterého byl zvolen.


4.13 Členové Výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného Výkonné radě Autoklastru. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednala Výkonná rada. V průběhu roku přitom může Výkonná rada operativně kooptovat svého nového člena na uvolněné místo. To však musí být na první následné Valné hromadě schváleno nebo změněno.


4.14 Výkonnou radu svolává a řídí prezident, v jeho nepřítomnosti některý z viceprezidentů.


4.15 Výkonný ředitel připravuje program a podklady pro jednání, zajišťuje běžnou činnost Autoklastru v období mezi zasedáními Výkonné rady.


4.16 Výkonné radě přísluší zejména:

 • realizovat poslání a cíle Autoklastru dle usnesení Valné hromady a Stanov
 • navrhovat výši členských příspěvků a plateb za služby poskytované členským organizacím pro rozpočtové období (kalendářní rok) na základě rozpočtu nákladů na činnost
 • zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládat ke schválení Valné hromadě
 • připravovat podklady pro přijetí nových členů a rozhodovat o přijetí nových členů
 • svolávat Valnou hromadu, vč. jejího organizační zabezpečení
 • schvalovat Organizační řád Autoklastru, rozhodne-li Valná hromada o jeho potřebě
 • schvalovat odměnu výkonného ředitele, po případě odměny dalším členům Výkonné rady, členům Dozorčí rady a členům Výkonného aparátu
 • navrhovat změny Stanov
 • připravovat podklady pro rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena Autoklastru
 • navrhovat zrušení Autoklastru v souladu se Stanovami
 • kooptovat nové členy na uvolněná místa v průběhu volebního období podle výše uvedených zásad
 • schvalovat podání žádosti o poskytnutí dotací, grantů a darů

4.17 Výkonná rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Výkonná rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí Výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina přítomných členů Výkonné rady je potřeba pro rozhodování o jmenování a odvolávání výkonného ředitele (hlas výkonného ředitele se v tomto případě nezapočítává), ke schválení návrhu na změnu Stanov, ke schválení návrhu na zrušení Autoklastru, k rozhodnutí o přijetí za člena Autoklastru a k rozhodnutí o návrhu na vyloučení člena Autoklastru.


4.18 Členové Výkonné rady mohou přijímat rozhodnutí i formou hlasování per rollam, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. e-mail). V takovém případě předloží Výkonný aparát prokazatelným způsobem návrh rozhodnutí všem členům Výkonné rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Lhůta k vyjádření musí činit minimálně 3 pracovní dny. Nevyjádří-li se člen Výkonné rady ve lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. Výkonný aparát pak písemně oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům.


4.19 Jménem Autoklastru jedná její Výkonná rada tak, že jednat a podepisovat je oprávněn prezident nebo viceprezidenti, každý samostatně. Ostatní členové Výkonné rady jednají na základě písemného zmocnění. U závazků nad 100.000 Kč nebo smluv na období delší než 3 roky jsou za spolek oprávněni k podepisování 2 členové Výkonné rady, z nichž jeden musí být vždy prezident nebo viceprezident. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj právoplatný podpis oprávněné osoby s uvedením své funkce.

 

Dozorčí rada

4.20 Dozorčí rada má tří členy, které volí Valná hromada na návrh svých členů na dobu tří let. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost Dozorčí rady.


4.21 Do působnosti Dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a roční účetní závěrky. O kontrole roční účetní závěrky a hospodaření spolku pořizuje Dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě.


4.22 Členové dozorčí rady mají právo se na požádání zúčastnit zasedání Výkonné rady s hlasem poradním.

 

Výkonný aparát

4.23 Výkonný aparát zajišťuje provoz klastru a skládá se z výkonného ředitele a dalších placených zaměstnanců.


4.24 Výkonný ředitel řídí Výkonný aparát.

5. Článek

Členství

5.1 Členství v Autoklastru je dobrovolné. Členem se může stát právnická, fyzická osoba či jakékoli jejich sdružení, pokud souhlasí s výše uvedeným posláním a hodlá toto poslání aktivně podporovat a realizovat.


5.2 Členství v Autoklastru není na překážku členství v jiných občanských či dalších spolcích a organizacích, jejichž činnost není v rozporu s posláním Autoklastru.


5.3 Řádnými členy mohou být fyzické a právnické osoby nebo spolky, které se podílejí na činnostech souvisejících s automobilovým průmyslem


5.4 Právnickou osobu, která je členem Autoklastru, zastupuje při jednání Valné hromady a případně v orgánech Autoklastru, její statutární zástupce, případně jím písemně pověřená fyzická osoba.


5.5 K přijetí za člena Autoklastru dojde rozhodnutím Výkonné rady na základě podání členské přihlášky. Podáním členské přihlášky uznává uchazeč pro případ svého přijetí Stanovy, Etický kodex, strukturu členských příspěvků a plateb za služby. Rozhodnutí o přijetí za člena Autoklastru bude uchazeči zasláno oznámení v písemné nebo elektronické podobě.


5.6 Členství vzniká dnem rozhodnutí Výkonné rady o přijetí za člena. Na přijetí není právní nárok.


5.7 Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena. U právnické osoby navíc i jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení konkursu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku.


5.8 Člen může z Autoklastru vystoupit. Člen, který se takto rozhodl, vypovídá své členství ke konci kalendářního roku. Prohlášení o vystoupení musí být doručeno písemně Výkonné radě alespoň 3 měsíce před koncem kalendářního roku.


5.9 Výkonná rada může navrhnout Valné hromadě vyloučení člena Autoklastru, pokud pro to existuje vážný důvod. Za vážný důvod je považováno zejména neplacení členských příspěvků a plateb za služby, hrubé porušení zájmů a poslání, porušení stanov a jednání, které je v rozporu s etickým kodexem.


5.10 Vyloučení a vystoupení člena nezakládá právo na vrácení již dříve zaplacených členských příspěvků, ani nároky na podíl na jmění Autoklastru, ani nárok na případný podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace.


5.11 Členové Autoklastru mají právo účastnit se Valné hromady, podávat návrhy a vykonávat hlasovací právo za předpokladů stanovených těmito stanovami. Každý člen má na Valné hromadě jeden hlas.


5.12 Členové mají nárok na podporu a poradenství ve všech záležitostech, které spadají do rámce poslání Autoklastru.


5.13 Členové podporují Autoklastr při dosahování cílů, programu a úkolů. Zavazují se dodržovat stanovy, etický kodex a řídit se usnesením orgánů.


5.14 Členové jsou povinni platit roční členský příspěvek a platby za služby navržené Výkonnou radou a schválené Valnou hromadou.


5.15 Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Autoklastru z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle Autoklastru. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu Čestného člena. Čestný člen nemá hlasovací právo.

6. Článek

Finanční hospodaření

6.1 Autoklastr je nestátní neziskovou organizací, jejíž činnost není zaměřena na dosahování zisku.


6.2 Autoklastr získává pro realizaci svých úkolů finanční prostředky zejména z členských příspěvků, grantů, dotací a darů, plateb za služby, úroků a případných jiných výnosů.


6.3 Stanovenou platbu za služby platí členské organizace jednorázově na základě fakturace na účet Autoklastru u peněžního ústavu.


6.4 Služby pro členské organizace, které vedou k zajištění článku 3.1 se členům Autoklastru poskytují v průběhu kalendářního roku v rámci platby za služby. Jiným odběratelům se tyto služby poskytují na smluvním základě a za smluvenou cenu.


6.5 Služby, které přesahují běžné plnění a na které členské organizace nebo jiní odběratelé uzavřou věcně příslušné smlouvy, se poskytují za smluvené ceny.


6.6 Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který zpracovává Výkonná rada a schvaluje Valná hromada.


6.7 O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje Valná hromada na návrh Výkonné rady.


6.8 Pokud Autoklastr dostane účelové dotace nebo příspěvky, je nakládání s prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.


6.9 Za závazky Autoklastr ručí výhradně svým jměním. Jakékoli osobní ručení jednotlivých členů Výkonné rady nebo Autoklastru za závazky je vyloučeno.


6.10 Účetním obdobím je kalendářní rok.

7. Článek

Zrušení a zánik

7.1 Autoklastr zaniká

             a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady,

             b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.


7.2 O zániku Autoklastru podle odst. 7.1. bodu a) rozhodne na návrh Výkonné rady Valná hromada. Při rozhodování o zániku rozpuštěním (s likvidací) rozhodne Valná hromada zároveň o způsobu majetkového vypořádání včetně ocenění případného duševního majetku (zejména názvu, loga, know-how, atd.).


7.3 Před zánikem Autoklastru zvolí Valná hromada likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku a případný likvidační zůstatek převede na jiný spolek, které v MSK naplňuje obdobné poslání. Pokud takový spolek v MSK nepůsobí, převede likvidační zůstatek na obdobný spolek na území ČR. Pokud takový spolek není ani v rámci České republiky, rozdělí likvidační zůstatek mezi poslední členy Autoklastru v poměru, v jakém přispívali na jeho činnost. V případě zrušení či sloučení pobočného spolku určí Výkonná rada, na který pobočný spolek se převede likvidační zůstatek.


7.4 Zánik Autoklastru se řídí §§ 185 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění.

 

8. Článek

Závěrečná ustanovení

8.1 Toto novelizované znění Stanov bylo schváleno Valnou hromadou Autoklastru dne 22.10.2020. V účinnost vstoupí toto znění stanov dnem schválení.


8.2 Změny a doplnění Stanov podléhají schválení dvoutřetinové většiny Valné hromady. Návrhy změn nebo doplnění stanov předkládá Výkonná rada.


8.3 Každý člen Autoklastru a nový zájemce o členství obdrží jednu kopii platných stanov, etický kodex, zaevidovanou přihlášku a informaci o výši členských příspěvků, plateb za služby a podmínek jejich plateb.

 

Za zapsaný spolek  „Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.“

 

Platné od 21.10.2021

 

Pdf. dokument ke stažení: Stanovy 2021.10