Podpora technických řešení

TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) –  je metodika a GoldFire Innovator její soft. podpora pro řešitele inovací. Metodika TRIZ a znalostní systém GFI slouží v praxi k rozboru a k řešení technických problémů/inovací.

O čem je metodika TRIZ ?

Metodika TRIZ vznikala postupně od r. 1946 studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná řešení (řešení vyšších inovačních řádů a úrovní invence) jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, studovatelných, osvojitelných a opakovatelných postupů k řešení.

Poznání těchto řešitelských postupů zvyšuje efektivitu studia techniky a inovačních procesů v praxi. TRIZ vede uživatele metodicky od nejasné problémové situace, přes detailní rozbor systému ke správné formulaci inovačních zadání a typových úloh, k návrhům variantních řešení a konečně k jejich ověření.

Metodiky využívá především dvě navzájem se doplňující metody: analytickou metodu FNA a syntetickou (řešitelskou) metodu ARIZ. V posledních letech je uživatel TRIZ podporován unikátním software Goldfire.

 

Analytická metoda: Funkčně nákladová analýza – FNA (pokročilá hodnotová analýza)
Pomáhá řešiteli odpovídat na otázky „CO“ a „PROČ“ by mělo být inovováno a také:

– nalézt podstatu (příčinu) problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,
– určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti prvků,
– vybrat správná inovační zadání – významná pro daný cíl a respektující zákonitosti rozvoje techniky,
– formulovat správně (konkrétně) inovační zadání:  „co“ a „proč“ má být v systému zdokonaleno.

Je známo, že správná inovační zadání a z nich správně odvozené invenční úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení. Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi)  pro špatně formulovaná zadání (otázky). Metodika jednoznačně směřuje úkol k definovanému cíli

Syntetická metoda: Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ (postup algoritmického typu)
Pomáhá řešiteli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“ by mohly a měly být úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi (s doporučeními) generací vynálezců koncentrovanými v postupu algoritmického typu.

Řešitelské kroky v rámci ARIZ pomáhají uživateli nejprve přeformulovat zadání do podoby invenčních úloh:

– formulovat rozpory technické a fyzikální, – formulovat modely konfliktních látek a energií, 
– 
formulovat klíčovou  technickou funkci, kterou je nutno plnit lépe než dosud a teprve potom čerpat  inspiraci a nalézat koncepty (nápady, ideje, náměty) řešení: – rozporů, – modelů, –  funkcí, a to s podporou četných doporučení v podobě: – heuristik, separací, – vzorů, –  jevů či efektů z přírodních věd, to vše doplněno analogickými příklady využití v patentovaném stavu techniky.

ARIZ nenahrazuje, ale podněcuje a inspiruje myšlení!

O čem je znalostní systém GFI ?

GFI je soft. podpora metod FNA a ARIZ. Co GFI poskytuje uživateli a řešiteli technických problémů:
– podporuje tvorbu zadání ve fázi analýzy i hledání nových řešení ve fázi syntézy výrobků a procesů,
– snižuje celkové náklady uplatněním systémového přístupu již v časných etapách inovace objektu,
– usnadňuje firmám tvořit, sdílet a dolovat znalosti z elektronicky dostupných databází patentů/www,
– analyzuje patenty konkurence a umožňuje sledovat vývojové trendy u konkurence a v oboru,
– vtahuje uživatele do informační a znalostní společnosti (klidný jen ten, kdo málo zná….)
– opakovatelným způsobem podporuje systematickou a přitom tvůrčí práci zadavatelů i řešitelů inovací.

TRIZ a GFI jsou transdisciplinární řešitelské nástroje tvorby  procesních a výrobkových inovací v praxi