Termosetická směs s absencí odpařov. aditiv při následném procesu povrch. úpravy

 

 

Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci – Český institut výzkumu a pokročilých technologií

Další účastníci: Hella Autotechnik Nova, s.r.o., Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Popis dílčího projektu:

Výroba komponent pro automobilový průmysl z termosetických materiálů s následnou povrchovou úpravou je vázána na nutnost povrchové pasivace (lakování), který je vnímám jako velká ekologická zátěž. Lakování je nutné z důvodu nekvalitního povrchu termosetových produktů, který je způsoben efektem povrchového odpařování aditiv při procesu výroby. Projekt si proto klade za cíl najít vztahy mezi chováním aditiv ve směsi a výslednými vlastnostmi materiálu za účelem dokonalého zužitkování jednotlivých komponent v termosetické směsi při procesu injekčního vstřikování. Vedlejším cílem je testování chování pokročilých aditiv dostupných na trhu za účelem testování jejich možného využití v termosetické směsi. Výsledkem pak bude produkt s kvalitním hladkým povrchem pro nanášení tenkých vrstev (reflexní, antireflexní vrstvy) pomocí vakuového naprašování nebo napařování bez nutnosti předchozího kroku lakování. Výsledný proces tak bude představovat menší energetickou i ekologickou zátěž a naplňuje tímto principy udržitelného rozvoje.

Komercializace uplatnění DP:

V rámci automobilového průmyslu se používají oba základní typy plastů (termoplasty, termosety) a jejich uplatnění je vázáno na specifické vlastnosti daných materiálů jako je teplotní odolnost, pevnost, houževnatost. Každý z produktů vyžaduje jiný druh materiálu a podíl termoplastů a termosetů v rámci tohoto segmentu je zhruba 60/40. V rámci termosetů jde zejména o takové prvky, které vyžadují vyšší teplotní stabilitu a tvarovou stálost. Např. v osvětlovací technice pro automobilový průmysl hraje tento materiál klíčovou roli. Proto bude využito synergie výzkumných organizací (UPOL, VŠB) s komerčním partnerem (Hella) při studiu chování aditiv v termosetické směsi a dále pro ověření vlastností produktu v praxi při aplikaci tenkých kovových vrstev. Pro produkt splňující požadované nároky předpokládá komerční partner (Hella) uplatnění v automobilové osvětlovací technice.

Cíl dílčího projektu:

Cílem DP je vytvořit takovou termosetickou směs, která bude vhodná pro další zpracování s cílem minimalizovat efekt odpařování nezreagovaných aditiv a tím zcela vynechat krok lakování. V rámci DP bude jednak vytvořen funkční vzorek termosetické směsi, dále prototyp, tedy vzorek, který se nejlépe osvědčí při aplikaci tenkých kovových vrstev, ale bude i z hlediska ukazatelů výrobní technologie relevantní pro nultou sérii. Nakonec bude proces přípravy standardizován a bude vytvořena ověřená technologie pro přípravu finálního produktu. Dosažené konkrétní výsledky budou dále testovány v rámci standardních zkoušek automobilového osvětlovacího průmyslu. Taková termosetická směs po úplném ověření vlastností a splnění testů může být následně testována v poloprovozu a po standardizaci technologického postupu nasazena do sériové výroby.

V případě zájmu o zapojení či výstupy projektu kontaktujte Libora Dobeše l.dobes@autoklastr.cz