Inovativní Automobilový Klastr II (INAK II)

Projekt si realizací plánovaných aktivit stanovuje níže uvedené cíle, které povedou k inovaci klastru, rozsáhlejší podpoře a aktivizace existujících členů, vyhledávání nových členů, zvýšení kvality řízení klastru a lepšímu využití inovačního potenciálu klastru:

Hlavní cíl 1:     Podpora rozvoji lidských zdrojů členských firem

Hlavní cíl 2:     Prohlubování existujících a budování nových obchodních vztahů

Hlavní cíl 3:     Rozvíjení spolupráce v oblasti kolektivního výzkumu a vývoje

 

Oblast řešení: „Lidské zdroje“

Klíčové aktivity v této oblasti projektu jsou:

 • Rozšíření a prohloubení kontaktů mezi HR manažery
 • Zvýšení odborné úrovně expertů jednotlivých členů cestou prohloubení a rozšíření vzájemných kontaktů a tím celkové odborné úrovně v dané oblasti
 • Rozvoj tzv. center expertů se zaměřením na oblasti Průmysl 4.0
 • Prohloubení a rozvoj tzv. „vzdělanostní sítě“ využitím skladby členské základny klastru se zaměřením na rozvoj pedagogů, přípravu a výuky žáků a studentů všech typů škol

 

Oblast řešení: „Obchodní vztahy“

Klíčové aktivity v této oblasti projektu jsou:

 • Získání informačního předstihu členů klastru v oblasti nových obchodů formou firemních dnů TIER 1 firem
 • Prohloubení a další rozvoj dodavatelsko – odběratelských řetězců (se zaměřením na tzv. „disruptive companies“)
 • Posílení vyjednávací síly zejména MSP v oblasti nákupu, formou společných nákupu, případně využitím e-aukcí
 • Získání informací o trendech a autoprůmyslu účastí na mezinárodní výstavě / autosalonu, nebo kontaktem na automobilky či renomované poradenské organizace

 

Oblast řešení „Výzkum a vývoj“

Klíčové aktivity v této oblasti projektu jsou:

 • Posílení inovačních řešení (zejména u MSP) využitím znalosti metodologie TRIZ
 • Vytvoření vývojových řetězců mezi firmami (zapojením zejména MSP) do společného řešení  VaV projektů
 • Rozšířením spolupráce podniků (členů klastru) s VŠ a jejich VaV kapacitami prostřednictvím projektů dlouhodobé meziresortní spolupráce
 • Podpora provozu a využití stávající VaV infrastruktury klastru laboratoří a pracovišť – COBOTY, laboratoř pulzací, TRIZ, Ergonomie, Vibrace)
 • Podpora členů využitím e-katalogů (výstupů řešených VaV projektů)