Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) se připravuje k prvním výzvám, aby podpora přesahující celkově 80 miliard korun v oblastech inovací a udržitelné ekonomiky mohla začít proudit k úspěšným žadatelům. Dveře dotačního procesu se odemknou, jakmile Evropská komise (EK) k těmto prostředkům podpory předá pomyslný klíč. Dlouhodobě nicméně dochází ke zpožďování reakcí EK v rámci vyjednávání programu, tudíž s ohledem na lhůty vyplývající z interních procesů EK lze očekávat posun schválení OP TAK, resp. vyhlášení prvních výzev.

Po posledním kole připomínek EK zůstávají otevřené některé body, a rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU,
a musí být schválena ještě před schválením programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022.
První výzvy by se pak mohly otevírat v červenci 2022.

Harmonogram výzev OP TAK v roce 2022 bude reflektovat nezbytnost dočerpání předchozího programu OP PIK (2014-2020) a bude koordinován s výzvami NPO. Uživatelé zorientovaní v OP PIK postřehnou v OP TAK několik změn. Automatizovanější systémová aplikace MS2021+ pro přijímání a následné hodnocení žádostí. Nastavení zjednodušených metod vykazování. Intenzivnější podpora v oblastech výzkumu a vývoje, digitalizace, inteligentní energetiky nebo cirkulární ekonomiky. Novelizována budou také pravidla veřejné podpory (GBER).

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je pro české podnikatele výjimečnou šancí, jak posílit svůj rozvoj díky inovačním řešením, digitalizaci a automatizaci,
a zároveň uspět na trhu při respektování udržitelnosti.

Přečtěte si více o OP TAK v nejnovějším čísle informačního zpravodaje OPIK.