Code of ethics

Etický kodex pro jednání firem zapojených do Moravskoslezského automobilového klastru  / Autoklastr

Cílem tohoto Kodexu je vytvořit všemi firmami a organizacemi zapojenými do činnosti klastru dobrovolně uznávaný etický standard jednání a to nejen mezi sebou, ale i směrem k dalším subjektům.

Ve své podnikatelské činnosti se firmy, zapojené do činnosti Autoklastru, dobrovolně přihlašují k respektování a dodržování těchto základních pravidel:

 

 1. Dodržovat právní řád České republiky, závazky plynoucí pro Českou republiku z uzavřených mezinárodních dohod, Stanovy klastru i další obecně platné právní normy.
 2. Za základní princip svého chování považovat důsledné plnění uzavřených smluv, ujednání, závazků a korektního chování mezi členy Autoklastr a ostatními obchodními partnery. Členové Autoklastru důsledně respektují uzavřené smlouvy, standardy a normy užívané v automobilovém průmyslu a dohody se svými dodavateli, zákazníky a obchodními partnery, jakož i veškeré závazky z těchto dokumentů plynoucí.
 3. Při své činnosti nepoužívat nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na daném trhu.
 4. Svými postoji a chováním v rámci Autoklastru a jeho orgánů vytvářet atmosféru důvěry a absolutní korektnosti.
 5. Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví.
 6. Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem docilovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy a poskytovat potřebnou pomoc subjektům, které mohou být činnostmi organizace v těchto směrech ovlivněny.
 7. Vzájemně si  poskytovat  veřejné informace o firmách.
 8. Ručit za kvalitu svých výrobků a služeb v rozsahu platných norem, certifikátů, popisů a prohlášení, jež se k nim vztahují a poskytovat svým obchodním partnerům veškeré další informace pro optimální a bezpečné užití prodávaných výrobků a služeb.
 9. Nepokoušet se přímo nebo nepřímo získávat zapracované zaměstnance jiných firem s cílem získání hospodářských výhod a informací proti firmě tyto pracovníky dosud zaměstnávající.
 10. Vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti i za dodržování těchto „Zásad“.
 11. V duchu těchto „Zásad“ působit  i na své ostatní obchodní partnery.
 12. Kodex je morálním závazkem firem Autoklastru a jeho nedodržování může být považováno za hrubé porušení zájmů a poslání Autoklastru viz článek stanov 5.9.
 13. Tento kodex nabývá platnosti schválením na Valné hromadě 22.10.2009.