Dotační newsletter

1.výzva Cirkulární řešení v podnicích z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky – Cirkulární řešení v podnicích z Národního plánu obnovy. Pro průmyslové podniky je připravena 1 miliarda korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Výzva je určena pro všechny podniky bez rozdílu, včetně podniků se sídlem v Praze.

 

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu, ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu se zákonem o odpadech.
  • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného než je stavební a demoliční odpad a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20 Katalogu odpadů.
  • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
  • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
  • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů COM(2020) 474 ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny. Podpořena bude pouze technologie, jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.
  • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle předepsané škály (viz detail výzvy).
  • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů COM(2020) 474 ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.
  • Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Termíny pro podání projektových žádostí:

  • od 27. července 2022 (13:00) do 30. září 2022 (9:00)

Míra podpory a výše dotace:

Míra podpory je 40 % způsobilých výdajů u všech velikostí podniků. Minimální výše dotace je od 1 mil. Kč až do maximální výše 20 mil. Kč.

Kompletní text zadávací dokumentace a další informace naleznete na:

1.výzva Cirkulární řešení v podnicích z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy | MPO

 

Zdroj: MPO, Autosap