Kapitola 6

Finanční hospodaření

6.1.Klastr je nestátní neziskovou organizací, jejíž činnost není zaměřena na dosahování zisku.

6.2.Klastr získává pro realizaci svých úkolů finanční prostředky zejména z členských příspěvků, grantů, dotací, plateb za služby poskytované Klastrem, úroků a případných jiných výnosů ze správy jmění Klastru.

6.3.Stanovenou platbu za služby platí členské podniky, firmy a organizace jednorázově na základě fakturace na účet Klastru u peněžního ústavu.

6.4.Služby pro členské podniky, firmy a organizace, které  vedou k zajištění článku 3.1 se členům Klastru poskytují v průběhu kalendářního roku v rámci poskytnuté platby dle článku 5.13. Jiným odběratelům se tyto služby poskytují na smluvním základě a za smluvenou cenu.

6.5.Služby, které přesahují běžné plnění a na které členské podniky, firmy a organizace nebo jiní  odběratelé uzavřou věcně příslušné smlouvy, se poskytují za  smluvené ceny.

6.6.Hospodaření Klastru se řídí ročním rozpočtem, který zpracovává Výkonná rada a schvaluje Valná hromada.

6.7.O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje Valná hromada na návrh Výkonné rady.

6.8.Pokud Klastr dostane účelové dotace nebo příspěvky, je nakládání s prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.

6.9.Za závazky Klastr ručí výhradně svým jměním. Jakékoli osobní ručení jednotlivých členů Výkonné rady nebo Klastru za závazky je vyloučeno.

6.10.Účetním obdobím je kalendářní rok.

6.11.Členové Klastru prohlašují, že jsou seznámeni s rozpočtem Klastru a jeho finančním plánem a zároveň se zaváží, že budou usilovat o maximální udržitelnost Klastru – minimálně na období 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a že po dobu svého členství v klastru se budou podílet na provozu klastru i v případě, že klastr nevyprodukuje  dostatečné prostředky z vlastních zdrojů