Kapitola 5

Členství

5.1.Členství v Klastru je dobrovolné. Členem Klastru se může stát právnická, fyzická osoba či jakékoli jejich sdružení, pokud souhlasí s výše uvedeným posláním Klastru a hodlá toto poslání aktivně podporovat a realizovat.
5.2.Členství v Klastru není na překážku členství v jiných občanských či dalších sdruženích a organizacích, jejichž činnost není v rozporu s posláním Klastru.
5.3.Řádnými členy mohou být fyzické a právnické osoby nebo sdružení, které se podílejí na činnostech souvisejících s automobilovým průmyslem situovaných převážně v MSK.
5.4.K přijetí za člena Klastru dojde rozhodnutím Výkonné rady na základě podání členské přihlášky. Podáním členské přihlášky uznává uchazeč pro případ svého přijetí Stanovy Klastru, Etický kodex, strukturu členských příspěvků a plateb za služby. O přijetí za člena Klastru bude uchazeči zasláno oznámení v písemné nebo elektronické podobě.
5.5.Členství vzniká dnem rozhodnutí Výkonné rady o přijetí za člena Klastru. Na přijetí není právní nárok.
5.6.Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena. U právnické osoby navíc i jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení konkursu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku.
5.7.Člen klastru může z klastru vystoupit. Člen, který se takto rozhodl, vypovídá své členství ke konci kalendářního roku. Prohlášení o vystoupení musí být doručeno písemně Výkonné radě klastru alespoň 3 měsíce před koncem kalendářního roku.
5.8.Pokud některý z členů i přes 2x opakovanou výzvu k zaplacení nesplní svůj závazek k zaplacení ročního členského příspěvku a platby za služby ve lhůtě 3 měsíců od odeslání druhé výzvy, skončí členství vyloučením po uplynutí této tříměsíční lhůty.
5.9.Výkonná rada může navrhnout Valné hromadě vyloučení člena Klastru, pokud pro to existuje vážný důvod. Za vážný důvod je považováno zejména hrubé porušení zájmů a poslání Klastru, porušení Stanov a jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Klastru.
5.10.         Vyloučení nezakládá právo na vrácení již dříve zaplacených členských příspěvků, ani nároky na podíl na jmění Klastru, ani nárok na případný podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace Klastru.
5.11.         Členové Klastru mají právo účastnit se Valné hromady, podávat návrhy a vykonávat hlasovací právo za předpokladů stanovených těmito stanovami. Každý člen má na Valné hromadě jeden hlas. 
5.12.         Členové mají nárok na podporu a poradenství ze strany Klastru ve všech záležitostech, které spadají do rámce poslání Klastru.    
5.13.         Členové podporují Klastr při dosahování cílů, programu a úkolů Klastru. Zavazují se dodržovat Stanovy, Etický kodex a řídit se usnesením orgánů Klastru.
5.14.         Členové jsou povinni platit roční členský příspěvek a platby za služby navržené Výkonnou radou a schválené Valnou hromadou.
Výše ročního členského příspěvku činí 1.000 Kč.