Kapitola 4

Orgány

4.1.Orgány Klastru jsou:
-          Valná hromada
-          Výkonná rada
-          Dozorčí rada
Valná hromada
4.2.Valná hromada je nejvyšším orgánem Klastru a je svolávána Výkonnou radou nejméně jednou ročně. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být v písemné nebo elektronické podobě, podepsaná statutárním orgánem Klastru nebo jím pověřeným zástupcem, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům Klastru nejméně 10 dnů přede dnem jednání.
4.3.Valné hromady je oprávněn se účastnit každý člen Klastru. Člen se zúčastňuje Valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Za člena, který je právnickou osobou, na Valné hromadě jedná její statutární orgán nebo zastupuje osoba, kterou tento statutární orgán k tomu písemně zmocní.
4.4.Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomná alespoň jedna třetina všech členů Klastru. Na začátku jednání Valné hromady jsou zvoleni předsedající Valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu.
4.5.Do působnosti Valné hromady patří zejména:
-          schvalovat základní poslání a cíle Klastru
-          projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky
-          schvalovat rozpočet
-          schvalovat výši členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti
-          schvalovat změny ve výši plateb za služby poskytované členským organizacím
-          projednávat zprávu Dozorčí rady
-          volit a odvolávat Výkonnou radu a Dozorčí radu Klastru
-          schvalovat změny a doplnění Stanov
-          rozhodovat o vyloučení členů
-          rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení organizační jednotky ve městech MSK
-          rozhodovat o zrušení Klastru
-          pravomoci nedefinované v pravomoci Výkonné rady jsou svěřeny jako zbytková pravomoc náležící Valné hromadě
4.6.Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, pouze rozhodnutí o zrušení Klastru, rozhodnutí o výši členského příspěvku a podmínkách jeho splatnosti, změně a doplnění Stanov musí být přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
4.7.Z jednání Valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení. Zápis obdrží všichni členové Klastru do 30 dnů od konání Valné hromady.
Výkonná rada
4.8.Výkonná rada je statutární orgán Klastru a řídí činnost Klastru.
4.9.Výkonná rada má 7 členů, kteří jsou voleni a odvolávání Valnou hromadou, a to z řad členů Klastru a výkonného aparátu.
4.10.         Výkonná rada volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty a jmenuje a odvolává výkonného ředitele, který nemusí být členem Výkonné rady. Další členové Výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti Klastru dle rozhodnutí Výkonné rady.
4.11.         Funkční období členů Výkonné rady Klastru je tříleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů. Členové Výkonné rady mohou být opakovaně zvolení. Je-li v průběhu funkčního období zvolen nový člen Výkonné rady, končí jeho funkční období s funkčním obdobím orgánu, do kterého byl zvolen.
4.12.         Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného prezidentovi Klastru. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednala Výkonná rada. V průběhu roku přitom může Výkonná rada operativně kooptovat svého nového člena na uvolněné místo. To však musí být na první následné Valné hromadě schváleno nebo změněno.
4.13.         Výkonnou radu svolává a řídí prezident, v jeho nepřítomnosti některý z viceprezidentů.
4.14.         Výkonný ředitel v případě, že není řádným členem Výkonné rady, se zúčastňuje všech zasedání Výkonné rady s hlasem poradním. Výkonný ředitel připravuje program a podklady pro jednání, zajišťuje běžnou činnost Klastru v období mezi zasedáními Výkonné rady.
4.15.         Výkonné radě přísluší zejména:
-          realizovat poslání a cíle Klastru dle usnesení Valné hromady a Stanov Klastru
-          navrhovat výši plateb za služby poskytované členským organizacím pro rozpočtové období (kalendářní rok) na základě rozpočtu nákladů na činnost
-          zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládat ke schválení Valné hromadě
-          připravovat podklady pro přijetí nových členů Klastru a rozhodovat o přijetí nových členů Klastru
-          svolávat Valnou hromadu, vč. jejího organizační zabezpečení
-          schvalovat Organizační řád Klastru, rozhodne-li Valná hromada o jeho potřebě
-          schvalovat odměnu výkonného ředitele, po případě odměny dalším členům Výkonné rady, členům Dozorčí rady
-          navrhovat změny Stanov
-          připravovat podklady pro rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena Klastru
-          navrhovat zrušení Klastru v souladu se Stanovami 
-          kooptovat nové členy na uvolněná místa v průběhu volebního období podle výše uvedených zásad
4.16.         Výkonná rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Výkonná rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí Výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina přítomných členů Výkonné rady je potřeba pro rozhodování o jmenování a odvolávání výkonného ředitele, ke schválení návrhu na změnu Stanov, ke schválení návrhu na zrušení Klastru, k rozhodnutí o přijetí za člena Klastru a k rozhodnutí o návrhu na vyloučení člena Klastru.
4.17.         Jménem Klastru jedná její Výkonná rada tak, že jednat a podepisovat je oprávněn prezident nebo viceprezidenti, každý samostatně. Ostatní členové Výkonné rady jednají na základě písemného zmocnění. U závazků nad 100.000 Kč nebo smluv na období delší než 3 roky jsou za Klastr oprávněni k podepisování 2 členové Výkonné rady, z nichž jeden musí být vždy prezident nebo viceprezident. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Klastru připojí svůj vlastnoruční podpis oprávněné osoby s uvedením své funkce.
Dozorčí rada
4.18.         Dozorčí rada má tří členy, které volí Valná hromada na dobu tří let. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost Dozorčí rady.
4.19.         Do působnosti Dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a roční účetní závěrky Klastru. O kontrole roční účetní závěrky a hospodaření Klastru pořizuje Dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládají ke schválení Valné hromadě.
4.20.         Členové dozorčí rady mají právo se na požádání zúčastnit zasedání Výkonné rady s hlasem poradním.