Kapitola 8

Závěrečná ustanovení

8.1. Toto znění Stanov bylo schváleno Valnou hromadou  Klastru dne 21.4.2010. V účinnost vstoupí toto znění stanov registrací sdružení Ministerstvem vnitra dle zák. 83/1999 Sb. v platném znění.

8.2. Změny a doplnění Stanov podléhají schválení dvoutřetinové většiny Valné hromady. Návrhy změn nebo doplnění stanov  předkládá Výkonná rada.

8.3. Každý člen Klastru a nový zájemce o členství Klastru obdrží jednu kopii platných Stanov, Etický kodex, evidenční list člena, a informaci o výši členských příspěvků, plateb za služby a podmínek jejich plateb.

8.4. Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Klastru z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle Klastru. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena Klastru.

Za občanské sdružení „Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.“

 

 

Ing. Erich Zipser                                                        Ing. Zdeněk Michálek

Prezident MAK                                                          Víceprezident MAK