Kapitola 7

Zrušení a zánik

7.1. Klastr zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě  rozhodnutí Valné hromady,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

7.2. O zániku Klastru podle odst. 7.1. bodu a) rozhodne na návrh Výkonné rady Valná hromada. Při rozhodování o zániku Klastru rozpuštěním (s likvidací) rozhodne Valná hromada zároveň o způsobu majetkového vypořádání Klastru včetně ocenění případného duševního majetku (zejména názvu, loga, know-how Klastru, atd.).

7.3. Před zánikem Klastru zvolí Valná hromada likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky Klastru a případný likvidační zůstatek převede na jiné sdružení, které v MSK naplňuje obdobné poslání. Pokud takové sdružení v MSK nepůsobí, převede likvidační zůstatek na obdobné sdružení na území ČR. Pokud takové sdružení není ani v rámci České republiky, rozdělí likvidační zůstatek mezi poslední členy Klastru v poměru, v jakém přispívali na činnost Klastru. V případě zrušení či sloučení pobočky určí Výkonná rada, na kterou pobočku se převede likvidační zůstatek.

7.4.Zánik Klastru se řídí §§ 12 až 14 zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.